Το Μυστήριο του Γάμου

Ἀγαπητοί μας,

Σὲ λίγο χρονικό διάστημα θὰ ζήσετε τὴν πιὸ ξεχωριστὴ στιγμὴ τῆς ζωῆς σας. Ἡ Ἐκκλησία μας θὰ σᾶς ἑνώσει μὲ τὴν τέλεση τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου, τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι ἕνα ἁπλὸ κοινωνικὸ γεγονὸς οὔτε κοινωνικὴ ὑποχρέωση. Ἀξίζει, λοιπόν, οἱ μελλόνυμφοι καὶ οἱ συγγενεῖς τους νὰ ἔχουν βαθειὰ συνείδηση καὶ ἐπίγνωση τῆς ἱερότητος τοῦ Μυστηρίου καὶ νὰ ἐπιδείξουν τὸν πρέποντα σεβασμὸ μὲ τὴν ἐνεργὸ συμμετοχή τους κατὰ τὴν ἀκολουθία τοῦ Γάμου.

Μὲ τὸ πνεῦμα αὐτό, ἐπιθυμοῦμε νὰ σᾶς κάνουμε γνωστὰ τὰ ἑξῆς:

α. Τὸ Μυστήριο τελεῖται κατὰ τὴν κανονικὴ τάξη ἐντὸς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
β. Παρακαλεῖται ἡ Νύφη νὰ προσέλθει ἀκριβῶς κατὰ τὴν ὥρα ποὺ ἔχει προγραμματιστεῖ ἡ τέλεση τοῦ Μυστηρίου. Ἡ καθυστέρηση ἀφίξεώς της δημιουργεῖ στοὺς προσκεκλημένους καὶ στὸν Ἱερὸ Ναὸ μεγάλη ἀναστάτωση καὶ ἐκτροπὴ ἀπὸ τὸ πρόγραμμά του.
γ. Ἡ περιβολὴ τῆς Νύφης παρακαλοῦμε νὰ διακρίνεται ἀπὸ εὐπρέπεια καὶ κοσμιότητα, ἀνάλογη πρὸς τὴν ἱερότητα τοῦ χώρου καὶ τοῦ Μυστηρίου. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὴν ἀμφίεση τῆς κουμπάρας.
δ. Οἱ κουμπάροι πρέπει νὰ εἶναι Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι· ἐὰν εἶναι ἔγγαμοι νὰ ἔχουν τελέσει ὁπωσδήποτε θρησκευτικὸ γάμο. Αὐτὰ θὰ ἀποδεικνύονται μὲ ὑπεύθυνη δήλωσή τους, κατὰ τὴν κρίση τοῦ ἱερέως τὴν ἡμέρα ἐκδόσεως τῆς ἀδείας γάμου.
ε. Κατὰ τὸν «χορὸ τοῦ Ἠσαΐα» θὰ πρέπει μὲ κάθε τρόπο νὰ ἀποφεύγεται ἡ ρίψη ρυζιοῦ, ροδοπετάλων, κουφέτων κ.λπ., διότι ἡ συνήθεια αὐτή, χωρὶς νὰ προσφέρει τίποτα στὴ ζωὴ τῶν νεονύμφων, καταστρέφει τὴν ἱερότητα τοῦ Μυστηρίου καὶ δημιουργεῖ ἀνυπέρβλητα πρακτικὰ προβλήματα στὴν τακτοποίηση τοῦ ναοῦ. Αὐτὰ εἶναι δυνατὸ νὰ ριφθοῦν, ὡς ἔκφραση τῶν εὐχῶν μας, κατὰ τὴν ἔξοδο τῶν νεονύμφων ἀπὸ τὸν Ναό, πράγμα ποὺ συνηθίζεται σὲ πολλά μέρη.
Εὔχομαι ὁ Κύριος πλούσια νὰ εὐλογήσει τὸν γάμο σας καὶ νὰ χαρίσει κάθε ἀγαθὸ στὴ ζωή σας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

1. Πιστοποιητικὰ ἀγαμίας ἀπὸ τὴν ἐνορία κάθε μελλονύμφου, στὰ ὁποῖα νὰ ἀναγράφεται ὁ βαθμὸς τοῦ γάμου καὶ σὲ ἕνα ἀπὸ αὐτὰ τουλάχιστον τὸ ἄσχετον τῆς συγγενείας.
-᾿Εὰν ὁ/ἡ μελλόνυμφος κατάγεται ἀπὸ ἄλλη ῾Ιερὰ Μητρόπολη, τὸ πιστοποιητικὸ ἀγαμίας πρέπει νὰ εἶναι ἐπικυρωμένο ἀπὸ τὴν οἰκεία ῾Ιερὰ Μητρόπολη.
-᾿Εὰν ὁ/ἡ μελλόνυμφος κατάγεται ἀπὸ ῾Ιερὰ Μητρόπολη ἄλλης χώρας, τὸ πιστοποιητικὸ ἀγαμίας πρέπει νὰ ἐπικυρωθεῖ ἀπὸ τὴν ῾Ιερὰ Σύνοδο.
-᾿Εὰν ὁ/ἡ μελλόνυμφος εἶναι ἀλλοδαποί, καταγόμενοι ἀπὸ χώρα ἐκτὸς Εὐρωπαϊκῆς ῾Ενώσεως, ἀπαιτεῖται ἄδεια παραμονῆς τους.
-Τὰ πιστοποιητικὰ ἀγαμίας Τύπου Β’ πρέπει νά συνοδεύονται μὲ ἁπλὴ ὑπεύθυνη δήλωση τοῦ/τῆς μελλονύμφου.
-Σὲ περίπτωση κατὰ τὴν ὁποία ὁ/ ἡ μελλόνυμφος ἔρχονται σὲ δεύτερο ἤ τρίτο γάμο, ὀφείλει νὰ προσκομίσει ὁ κάθε ἕνας τὸ Πιστοποιητικὸ ᾿Αγαμίας καὶ τὸ Διαζευκτήριό του, ὅπου θὰ ἀναγράφεται ἐπάνω ἡ ἔνδειξη «ΔΙΑ ΓΑΜΟΝ».
-Σὲ περίπτωση κατὰ τὴν ὁποία ὁ/ἡ μελλόνυμφος προέρχεται ἐκ χηρείας, ὀφείλει νὰ καταθέσει μαζὶ μὲ τὸ πιστοποιητικὸ ἀγαμίας του,
α) ληξιαρχικὴ πράξη θανάτου τοῦ/τῆς συζύγου καί
β) πιστοποιητικὸ τελέσεως τοῦ προηγούμενου γάμου του/της, ὅπου θὰ φαίνεται ὁ βαθμὸς τοῦ γάμου.

2. Δελτία ᾿Αστυνομικῶν Ταυτοτήτων γιὰ τὴν ἐπιβεβαίωση τῶν στοιχείων τῶν μελλονύμφων, καθὼς καὶ γιὰ τὴν συμπλήρωση τῆς Δηλώσεως τελέσεως γάμου καὶ τοῦ προσδιορισμοῦ ἐπωνύμου τῶν παιδιῶν τους.
-Σὲ περίπτωση ποὺ οἱ μελλόνυμφοι ἔχουν ἤδη τελέσει Πολιτικὸ Γάμο, ὀφείλουν νὰ προσκομίσουν Ληξιαρχικὴ Πράξη Γάμου, ὅπου θά φαίνεται καὶ ὁ βαθμὸς γάμου τους.