Το Μυστήριο της Βαπτίσεως

Ἀγαπητοὶ γονεῖς,

Σὲ λίγες μέρες θὰ ζήσετε στὸ σπιτικό σας μιὰ ξεχωριστὴ στιγμὴ ποὺ θὰ συνοδεύει τὸ παιδί σας γιὰ ὅλη του τὴ ζωή!
Ἕνας νέος Χριστιανὸς Ὀρθόδοξος θὰ πλαισιώσει τὴν Ἐκκλησία μας.
Ἀπὸ τὴν πλευρά μας νοιώθουμε τὴν ἀνάγκη, μὲ πνεῦμα ἀγάπης, νὰ σᾶς ὑπενθυμίσουμε καὶ νὰ σᾶς παρακαλέσουμε ὅπως προσέξετε τὰ πιὸ κάτω σημεῖα, ποὺ θὰ βοηθήσουν στὴν καλύτερη συμμετοχή σας κατὰ τὴν τέλεση τοῦ Μυστηρίου.
1. Τὸ Βάπτισμα δὲν εἶναι μιὰ ἁπλὴ κοινωνικὴ ἐκδήλωση καὶ ὑποχρέωση οὔτε ἕνα κοινωνικὸ γεγονός. Εἶναι τὸ πρῶτο βασικὸ Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ἡ σφραγίδα τῆς πίστεώς μας. Μὲ τὸ Βάπτισμα ἀπαλλάσσεται ὁ βαπτιζόμενος ἀπὸ τὸ προπατορικὸ ἁμάρτημα καὶ ἐντάσσεται στὸ Σῶμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Ἀξίζει, λοιπόν, οἱ γονεῖς νὰ ἔχουν βαθειὰ συνείδηση καὶ ἐπίγνωση τῆς ἱερότητος τοῦ Μυστηρίου.
2. Τὸ Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος τελεῖται κατὰ τὴν κανονικὴ τάξη ἐντὸς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
3. Ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ τὴν τέλεση τοῦ Μυστηρίου εἶναι ἡ συμφωνία καὶ παρουσία ἀμφοτέρων τῶν γονέων τοῦ βαπτιζομένου, ποὺ θὰ ἀποδεικνύεται μὲ τὴν ὑπογραφή τους στὴ Δήλωση Βαπτίσεως, τὴν ἡμέρα τελέσεως τοῦ Μυστηρίου.
4. Ὁ/ Ἡ ἀνάδοχος πρέπει νὰ εἶναι Ὀρθόδοξος Χριστιανός. Ἀπαγγέλλει κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Μυστηρίου τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως καὶ εἶναι ἐγγυητὴς στὴν Ἐκκλησία γιὰ λογαριασμὸ τοῦ βαπτιζομένου. Ἔχει δὲ ὑποχρέωση νὰ βοηθήσει τὸ παιδὶ νὰ γνωρίσει τὴν Ὀρθόδοξη πίστη του. Πρέπει λοιπὸν νὰ μὴν εἶναι ἀλλόθρησκος ἢ ἄλλου δόγματος (Ρωμαιοκαθολικός, Προτεστάντης κ.ἄ.), ἢ ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος ἀρνεῖται τὴν Ὀρθόδοξη πίστη καὶ ὁμολογεῖ ἀθεΐα. Ἐπίσης ὁ/ἡ ἀνάδοχος, ἐὰν εἶναι ἔγγαμος, πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ ἔχει τελέσει θρησκευτικὸ γάμο.
5. Ἡ ἀνάδοχος καὶ ἡ μητέρα τοῦ βρέφους παρακαλοῦμε πολὺ νὰ εἶναι εὐπρεπῶς ἐνδεδυμένες. Ὁ ἀπαραίτητος σεβασμὸς στὴν ἱερότητα τοῦ χώρου καὶ τοῦ Μυστηρίου ἐκδηλώνεται καὶ μὲ τὴν εὐπρεπῆ ἐν γένει ἐμφάνιση καὶ σεμνοπρεπῆ παρουσία μας.
6. Στὴν κολυμβήθρα ἀπαγορεύεται κάθε εἴδους διακόσμηση. Ὁ στολισμὸς μπορεῖ νὰ περιλαμβάνει μία ἢ δύο ἀνθοστῆλες στὸν σολέα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, τὸ δὲ προαύλιο τοῦ ναοῦ δὲν πρέπει νὰ μετατρέπεται σὲ κοσμικὸ χῶρο μὲ μπαλόνια, Μίκυ Μάους κ.λπ.
7. Γιὰ ὁ,τιδήποτε ἄλλο ποὺ δὲν ἀναφέρεται στὸ παρὸν σημείωμα (ὑλικὰ στοιχεῖα βαπτίσματος), οἱ γονεῖς καὶ οἱ ἀνάδοχοι θὰ πρέπει νὰ ἔλθουν σὲ συνεννόηση μὲ τοὺς Ἐφημερίους τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὅπου θὰ τελεστεῖ τὸ Μυστήριο.
8. Τέλος, ὀφείλουν οἱ γονεῖς, οἱ ἀνάδοχοι καὶ οἱ συγγενεῖς νὰ ἐπιδείξουν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Μυστηρίου τὸν πρέποντα σεβασμὸ μὲ τὴ σιωπή τους καὶ τὴ συμμετοχή τους στὴν βάπτιση.

Εὔχομαι ὁ Κύριος νὰ σᾶς χαρίζει οἰκογενειακὴ ὑγεία καὶ πρόοδο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΠΤΙΣΗ
1. Ληξιαρχικὴ Πράξη Γεννήσεως τοῦ παιδιοῦ.
2. Δελτία Ἀστυνομικῶν Ταυτοτήτων τῶν γονέων.
3. Ἐὰν οἱ γονεῖς κατοικοῦν σὲ ἄλλη ἐνορία, ἀπαιτεῖται μεταβίβαση βαπτίσεως ἀπὸ τὸν ἐφημέριό τους.
4. Σὲ περίπτωση ἀπουσίας ἀπὸ τὴν βάπτιση ἑνὸς ἐκ τῶν δύο γονέων, ἀπαιτεῖται γιὰ τὴν ὀνοματοδοσία ἔγγραφη συγκατάθεσή του, μὲ ἐπικύρωση τοῦ γνησίου τῆς ὑπογραφῆς του.
Μετὰ τὴν βάπτιση, ὁ ἱερεὺς θὰ ἐκδώσει ΔΗΛΩΣΗ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ, τὴν ὁποία οἱ γονεῖς πρέπει νὰ καταθέσουν στὸ Ληξιαρχεῖο τοῦ Δήμου γεννήσεως τοῦ παιδιοῦ, ἐντὸς 90 ἡμέρων, πρὸς ἀποφυγὴ διοικητικοῦ προστίμου.